ELEKTROPRODUKT 2014 - page 9

Fibar Group
Eura-Tech
El-Team
Eaton Electric
9
Odbiornik sterujący CSAU-01/01-10IE
Nowy odbiornik systemu xComfort umożliwia sterowanie obwodami RLC, w których
płynie prąd maks. 10 A. Nowa funkcja pozwala na pomiar zużycia energii podłą-
czonych urządzeń – do 3680 W. Dodatkowe wejście binarne pozwala wykorzystać
wszystkie dostępne na rynku tradycyjne przełączniki. Wejście binarne może zostać
wykorzystane do odbierania sygnałów z czujnika ruchu, bądź załączać bezprzewo-
dowo urządzenia systemu xComfort. Ostatnią z innowacji jest funkcja ESM umożli-
wiająca poszerzoną diagnostykę stanu urządzeń (np. informacja o stanie wyjścia
odbiornika, wejścia binarnego, wartości podłączonego obciążenia, przepaleniu ste-
rowanej żarówki). Nowa generacja CSAU jest płytsza o 1/3 w stosunku do wcze-
śniejszej i wyposażona jest w dużo większą moc obliczeniową.
IB 01
INTELIGENTNY BUDYNEK
Czujnik obecności ruchu thePrema P360 KNX
Najważniejsze cechy czujnika thePrema P360 KNX to: pole detekcji 360
o
(do 100 m
2
),
3-kanałowy pomiar natężenia oświetlenia oraz dwukanałowy obecności; sterowa-
nie dwoma obwodami światła z niezależnym pomiarem światła oraz dodatkowy ka-
nał sterowania oświetleniem bez pomiaru jasności; indywidualnie ustawiane dwa
kanały obecności; mieszany pomiar światła odpowiedni do świetlówek LED oraz ża-
rówek halogenowych / żarowych; przełącznik trybu pracy; współczynnik korygujący
ustawienie jasności, regulowana czułość detekcji oraz czas opóźnienia w wyłącze-
niu; automatycznie zmniejszany czas opóźnienia (krótka obecność); tryb testowy;
możliwość pracy kilku czujek w układzie Master / Slave lub Master / Master; pilot;
funkcja monitorowania pokoju.
IB 02
INTELIGENTNY BUDYNEK
Mikrofalowy czujnik ruchu MVD-05A8
Mikrofalowy czujnik ruchu przeznaczony jest do automatycznego sterowania oświe-
tleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Sercem urządzenia jest aktywny,
mikrofalowy sensor fotooptyczny, który wysyła i odbiera fale elektromagnetyczne
wysokiej częstotliwości (5,8 GHz), oraz przełącznik segmentowy typu DIP-Switch do
sterowania automatyką.
Detekcja ruchu odbywa się przy wykorzystaniu efektu Dopplera. Jeśli w sektorze wi-
dzialności pojawi się obiekt, automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urzą-
dzenie elektryczne) i pozostaje włączone przez cały okres wykrywania jego obec-
ność w obrębie pola detekcji (2 m, 5 m, 10 m / 360
o
). Jeśli w zadanym przez użyt-
kownika czasie nie zostanie wykryta obecność ruchu, oświetlenie zostanie automa-
tycznie wyłączone.
IB 03
INTELIGENTNY BUDYNEK
System inteligentnego domu Fibaro
System Fibaro tworzą: centralki Home Center 2 i Home Center Lite, moduły wyko-
nawcze: Relay Switch 2x1,3kW i 3kW (włącz/wyłącz), Dimmer, Bypass (steruje na-
tężeniem prądu, „miękki start”), Roller Shutter 2 (rolety, bramy, markizy, aktualne
położenie, zużycie energii), RGBW Controller (taśmy LED, wejścia czujników analo-
gowych, zużycie energii), Wall Plug (on/off w formie przejściówki do gniazdka, zu-
życie energii), Universal Binary Sensor (integracja czujników analogowych) oraz
czujniki: Door / Window Sensor (otwarcia drzwi i okien), Flood Sensor (zalania,
czujnik temp., zabezpieczenie antysabotażowe), Smoke Sensor (dymu, czujnik
temp., czarna skrzynka), Motion Sensor (czujnik ruchu z czujnikiem temp., natęże-
nia światła oraz akcelerometrem).
IB 04
INTELIGENTNY BUDYNEK
l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook