ELEKTROPRODUKT 2014 - page 2

El-Team / Doepke
Eaton Electric
2
l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w
P
rezentujemy 146 zgłoszonych do konkursu
produktów pogrupowanych w 12 katego-
riach. Spośród nich wybiorą Państwo ELEK-
TROPRODUKT 2014 roku. Aby wziąć udział
w głosowaniu wystarczy wypełnić specjalną kar-
tę do głosowania, która będzie dołączana do ko-
lejnych wydań magazynu ELEKTROSYSTEMY – aż
do grudnia. Lista produktów dostępna jest także
na stronie internetowej magazynu:
.
W celu oddania ważnego głosu należy:
1. Wybrać spośród zgłoszonych produktów w
każdej kategorii jeden, który – zdaniem Pań-
stwa – zasługuje na tytuł ELEKTROPRODUKT
2014 ROKU.
2. Na karcie w odpowiednim miejscu wpisać je-
go unikalny kod, który znajduje się przy opi-
sie każdego produktu – nad zdjęciem.
3. Z drugiej strony karty – czytelnie podać swo-
je dane wraz z adresem i telefonem kontak-
towym.
4. Podpisać się.
5. Wrzucić kartę do skrzynki pocztowej.
Nie jest konieczne oddanie głosu w każdej z 12
kategorii. Jednakże w każdej kategorii można
głosować tylko na jeden produkt. Ponadto jed-
na osoba może uczestniczyć w konkursie tylko raz.
Oznacza to, że w przypadku oddania przez jedną
osobę większej liczby głosów pozostałe będą nie-
ważne.
Wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy
oddadzą ważne głosy, rozlosowane zostaną
nagrody.
Ich listę opublikujemy w jednym z najbliższych
wydań magazynu ELEKTROSYSTEMY.
Zapraszamy do głosowania!
ELEKTROPRODUKT 2014 roku:
lista zgłoszonych produktów
Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe FRCdM typu B
Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe FRCdM typu B w porównaniu do tradycyj-
nych rozwiązań cechują się większą dokładnością wyzwalania, rocznym okresem te-
stowania przyciskiem „Test”, diodowym wskaźnikiem wartości prądu upływu, optycz-
nym wskaźnikiem wyzwolenia.
Wyłączniki dostępne są w trzech wersjach wykonania: typ B czuły na wszystkie ro-
dzaje prądów różnicowych, typ B+ z dodatkowym ograniczeniem prądu wyzwalają-
cego do 420 mA (zgodnie z VDE 0664-400 w zakresie realizacji podwyższonej
ochrony przeciwpożarowej), typ Bfq o charakterystyce częstotliwościowej dopasowa-
nej do pracy z przetwornicami częstotliwości.
FRCdM pozwalają na realizację ochrony w przypadku powstania prądów różnico-
wych wyprostowanych gładkich, zapewniając zwiększenie ciągłości zasilania.
AM 01
APARATURA MODUŁOWA
Wyłącznik różnicowoprądowy typu DFS 4 016-4/0,03-F
Wyłączniki typu F wykrywają tzw. częstotliwości mieszane, odbiegające od wielko-
ści 50 Hz, jak również spełniają wymogi konwencjonalnych wyłączników RCCB ty-
pu A. Konwencjonalne typy wyłączników różnicowoprądowych nie są projektowane
do wykrywania tych prądów i mogą nie zadziałać w prawidłowy sposób, jeśli wystą-
pi taka konieczność.
Dodatkowo typ F posiada zwiększoną odporność na chwilowe prądy upływowe (ce-
cha „G”), jak również charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na prądy
udarowe. Dlatego aparaty te stanowią dobry wybór w przypadku zastosowania
w sieciach 230V z falownikiem jednofazowym.
AM 02
APARATURA MODUŁOWA
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...40
Powered by FlippingBook