ELEKTROPRODUKT 2014 - page 5

Wobit
Pollin
NO-EL
Lovato Electric
Wyłączniki nadprądowe serii P1MB..
Seria wyłączników P1 MB jest zgodna z normą IEC/EN 60898, która dotyczy wyłącz-
ników do układów AC przy napięciu nieprzekraczającym wartości 440 V. Wyłączni-
ki serii P1 MB spełniają również wymogi normy IEC/EN 60947-2. Seria wyłączników
P1 MB wykonana jest w zakresie od 1 do 63 A. Produkty są zgodne z wymagania-
mi normy UL 1077 niezbędnej na rynku Ameryki Północnej. Do serii wyłączników
P1 MB dostępne są następujące akcesoria: zestyki pomocnicze, zestyki sygnalizacyj-
ne, wyzwalacze napięciowe i podnapięciowe. Wyłączniki dostępne są w wykona-
niach o charakterystyce zadziałania bezzwłocznego: B, C i D.
AM 07
APARATURA MODUŁOWA
Hermetyczne styczniki wysokiego napięcia HX
Styczniki serii HX firmy Gigavac umożliwiają przełączanie wysokich prądów przy na-
pięciu do 1000 VDC. Posiadają certyfikat UL i CE, spełniają wymagania dyrektyw
RoHS. Aparaty charakteryzują się hermetyczną komorą stykową o IP67. Umożliwia-
ją pracę ciągłą przy prądzie do 350 A i napięciu do 1000 VDC przy temp. pracy od
-55 do +85
o
C, włączając pracę pod wodą. Wysoko efektywna cewka oferowana
jest na napięcia 12, 24 i 48 VDC (tolerancja zasilania cewki wynosi ± 30%UN). Ste-
rujący układ elektroniczny pozwala na zmniejszenie poboru energii oraz ogranicze-
nie emisji zakłóceń.
Stycznik serii HX są bardzo dobrym rozwiązaniem m.in. dla aplikacji fotowoltaicz-
nych do 1500 VDC. Znajdują również zastosowanie w kolejnictwie, pojazdach tram-
wajowych i elektrycznych.
AM 08
APARATURA MODUŁOWA
Monitorujące wskaźniki napięcia – seria WN-33
Monitorujące wskaźniki napięcia serii WN-33 o szerokości 1 modułu, pozwalają na
przekazanie informacji o awarii i zabezpieczenie dowolnego odbiornika trójfazowe-
go. Dzięki 12 miniaturowym diodom LED, użytkownik może ocenić następujące pa-
rametry: obecność prawidłowego napięcia (w zakresie -15% ÷ +10%); zanik fazy;
obniżenie napięcia na fazie < 195 V; wzrost napięcia na fazie > 253 V; nieprawi-
dłowa kolejność faz; asymetria faz przekraczająca 5%; zwarcie faz.
Styk zwierny o obciążalności 6 A 250 V AC, rozwiera się przy każdej wykrytej nie-
prawidłowości. Opóźnienie zadziałania wynoszące ok. 5 s oraz histereza na pozio-
mie ok. 10 V, pozwalają uniknąć zbędnych rozłączeń.
AM 09
APARATURA MODUŁOWA
Moduł pomiarowy ADAE42U
ADAE42U jest wielofunkcyjnym urządzeniem dedykowanym do współpracy z 4 czuj-
nikami z wyjściem 0.. 10 V lub 4.. 20 mA oraz 2 przetwornikami z wyjściem kwa-
draturowym (np. enkoder). Wejścia analogowe mogą pracować w trybie różnico-
wym, co pozwala na wykorzystanie urządzenia w systemach pomiarowych np. do
kontroli grubości detalu z wykorzystaniem bezstykowych czujników odległości. Wej-
ścia enkoderowe pozwalają na jednoczesną kontrolę długości detalu. Dodatkowo
ADAE42U posiada 6 wyjść tranzystorowych typu OC z konfigurowalnym progiem
załączania.
Moduł wyposażony jest w złącze USB, a także w interfejs RS485 Modbus – RTU. AD-
T42U ma zaimplementowane funkcje matematyczne umożliwiające działania na
wartościach mierzonych z kanałów analogowych. Jest zasilany napięciem
10…36 VDC.
AM 10
APARATURA MODUŁOWA
5
l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook